Logo
Loading...

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie internetowej sprzedaży biletów jest Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, reprezentowany przez Dyrektora Parku.
 2. W Parku Narodowym „Ujście Warty” został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem przez użytkowników z systemu internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach związanych z realizacją umowy zakupu biletów, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu, a w przypadku wystawienia faktury VAT: nazwa, adres, adres-mail oraz opcjonalnie nr telefonu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Park Narodowy „Ujście Warty” w celu rozpatrywania reklamacji/zwrotu oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu internetowej sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Parku Narodowego „Ujście Warty” usługi prawne, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innych organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub elektroniczną (wiadomość e-mail na adres iod@pnujsciewarty.gov.pl).
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sporządzania z nich kopii;
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  c) w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu świadczenia usługi, w tym korzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów, a także w celu rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Park Narodowy „Ujście Warty” może być  niemożność  świadczenia usługi przez system internetowej sprzedaży biletów oraz brak możliwości rozpatrzenia reklamacji/zwrotu.